Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Нашиот тим

Нашиот тим

Print PDF
There are no translations available.

РАБОТЕН ТИМ : ВКУПНО 16 ВРАБОТЕНИ,
6 СО ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ И ИСКУСТВО ВО АВТОРСКОПРАВНА ЗАШТИТА ПОДОЛГО ОД 20 ГОДИНИ
-4 дипломирани правници со следните дополнителни квалификации :

-магистер по авторско право
-дипломиран правник со положен правосуден испит и испит за овластен застапник за индустриска сопственост
- 2 дипломирани правници со положен испит за овластен застапник за индустриска сопственост

-2 филолози